Učesnice i učesnici treninga (Trening kao metod)

U ovom potpoglavlju možete pročitati kojim se kriterijumima vodimo u izboru učesnika/ca treninga, kako formiramo grupu, zašto je važno uključiti predstavnike/ce manjinskih i marginalizovanih grupa, koja je optimalna veličina grupe, kako informišemo potencijalne učesnike/ce o treningu i ko i kako vrši izbor učesnika/ca.

Sastav grupe

Za treninge i radionice interaktivnog i participativnog karaktera, kakve mi vodimo, najplodotvorniji je izuzetno heterogen sastav grupe. Heterogena grupa ima veliki potencijal za razmenu i učenje usled bogatstva različitih iskustava, ali i sukobe. Za treninge iz izgradnje mira i suočavanja s prošlošću, od presudnog značaja je da su učesnici/ce iz različitih delova ciljane regije i sa „neprijateljskih“ strana. Važno je uključiti učesnike/ce iz manjih i/ili zapostavljenih mesta, tako da grupa ne bude sastavljena samo od ljudi iz ekonomskih, obrazovnih i političkih centara. Posebnu pažnju obraćamo na krajeve u kojima nema aktivnih mirovnih organizacija i iz kojih retko stižu prijave za trening.

Naravno, težimo jednakom broju žena i muškaraca. U patrijarhalnim kontekstima, kakav je balkanski, nije preporučljivo sastavljati grupe sa više muškaraca nego što je žena, dok umereno veći broj žena uglavnom ne predstavlja poteškoću u radu.

Korisno je da grupa bude i dobno šarolika, da ima učesnika/ca različitih generacija. Iako usklađivanje različitih potreba može da bude izazov, vredi uložiti trud u njega, jer je vrednost međugeneracijskog učenja, širine sagledavanja i međusobnog inspirisanja nemerljiva. Treninzi CNA su za odrasle, za starije od 21 godine. Izuzetak su povremeni treninzi pripremljeni samo za mlade (studente/kinje ili srednjoškolce/ke).

Šarolikost  profesija  (koje  imaju  potencijal za  prenošenje  znanja)  je  još  jedno  bogatstvo za grupu. Mirovni rad bi morao da se obavlja u različitim sektorima, pa je ovo prilika za povezivanje među sektorima i potencijalnu saradnju. Naše iskustvo govori da su profesionalno šarolike grupe mnogo poticajnije i inspirativnije za zajednički rad. Prioritetne grupe za nas su aktivisti/kinje nevladinih organizacija i političkih stranaka, novinari/ke, ljudi iz prosvete, ljudi iz lokalnih vlasti, socijalni radnici/ce i ratni veterani/ke. Procenjujemo da oni imaju najviše prilike da stečeno znanje i veštine primene i/ ili prenesu na druge, pa da šira zajednica ima koristi od njihovog učešća.

Kriterijumi za formiranje grupe:

 

dobrovoljno učešće

učesnici/ce iz različitih krajeva ciljane regije

različite etničke/nacionalne pripadnosti

podjednak broj žena i muškaraca

različite životne dobi (stariji od 21 godine)

različite profesije

da ima pripadnika/ca manjinskih i marginalizovanih grupa

Uključivanje pripadnika/ca manjinskih i marginalizovanih grupa nije važno samo zbog afirmativne akcije, već posebno zbog prilike da se uči iz njihovog iskustva. Njihovo učešće može biti od presudnog značaja za proces senzibilizacije za postojeće predrasude, diskriminaciju i strukturno nasilje. Pripadnici/ce većine često nisu u potpunosti svesni/e neravnopravnosti i diskriminacije u svom društvu, a to odsustvo svesti neretko vodi do toga da se poriče postojanje problema. U takvoj postavci, pripadnici/ce manjinskih i marginalizovanih grupa mogu dosta da nam pomognu u osveštavanju dubine problema i idejama šta i na koji način menjati.

Jako važan kriterijum za treninge CNA je da se učesnici/ce dobrovoljno prijavljuju za trening, da u njemu učestvuju zato što to oni žele, a ne zato što su ih nadređeni poslali. Zato ne primamo delegate/kinje organizacija, već se ljudi individualno prijavljuju. Što je veća lična motivacija za učešće u treningu, to je trening kvalitetniji i efektniji, odnosno energija i resursi uloženi u trening nisu bačeni na neobaveznu ekskurziju, već su uloženi u širenje kapaciteta za društvenu promenu.

Za trening se konkuriše slanjem popunjenog prijavnog upitnika.

 

Primeri pitanja u prijavnom upitniku:

  1. Ime i prezime
  2. Kontakt (adresa, telefon, email adresa)
  3. Datum rođenja
  4. Pol
  5. Da li si aktivan/na u nekoj organizaciji? Kojoj?
  6. Profesija
  7. Zašto si zainteresovan/a za ovaj trening? Šta te je potaklo da se prijaviš? Koja očekivanja imaš od treninga?
  8. Opiši ukratko svoj željeni društveni angažman. Na kojim problemima u društvu bi želeo/la da radiš?
  9. Da li si već učestvovao/la na nekom programu mirovnog obrazovanja? Kom?

 

Veličina grupe

Grupa ne bi trebalo da broji više od 20 učesnika/ca. Redovan Osnovni trening Centra za nenasilnu akciju broji 20 učesnika/ca, trening za izgradnju poverenja Mir-Paqe-Мир (koji se radi trojezično i uključuje konsekutivan prevod) broji od 18 do 20, a trening za ratne veterane oko 16 učesnika. Kako su ovi treninzi participativnog i interaktivnog karaktera, što znači da se u njima očekuje aktivno učešće svih, veći broj učesnika/ca od navedenog znatno bi smanjio prostor za aktivnu razmenu i ravnopravno učešće. O tome posebno treba voditi računa ako trening obuhvata i teže teme, koje izazivaju jake emocije, što je po pravilu slučaj sa treninzima iz izgradnje mira i suočavanja s prošlošću.

Nekoliko puta smo imali iskustvo da budemo uključeni u program edukacije ili dijaloga u kojima je veličina grupe bila preko 25, ili čak 40 učesnika/ca. Organizatori/ke su se vodili željom da iskoriste dobijena sredstva ili priliku do maksimuma, pa da uključe što više ljudi. Međutim, povećanje grupe znači smanjenje intenziteta međusobne razmene, češći gubitak pažnje i preduge plenarne sesije. Većina tema bila bi obrađena na vrlo površnom nivou, a trenerski tim, učesnici/ce i organizatori/ke izašli bi isfustrirani grupnom dinamikom i procesima koji su se odvijali, zato što je samo deklarativno bilo prostora za različite procese, a vremena ni za šta.

Za veće grupe je potrebno i više vremena za izgradnju međusobnog poverenja, koje je preduslov za teže teme. Potom, neophodno je imati dovoljno vremena za teže teme i potencijalan prostor da svi prisutni daju svoj osvrt na novonastalu situaciju, ako se to pokaže kao potrebno. Ovakav pojedinačni osvrt u grupama do 20 ljudi može da bude višestruko koristan i da doprinese jačem poverenju među ljudima, boljem razumevanju, međusobnoj povezanosti i izgradnji zaista jake grupe, koja može da se nosi i sa najtežim temama i zadacima. Ali u većim grupama to može biti potpuno kontraproduktivno, jer zahteva dosta vremena i strpljenja. Predug proces iscrpljuje ljude i dovodi ih do frustracije grupnom dinamikom i zajedničkim radom. Naše iskustvo govori da interaktivan i participativan rad u većim grupama nije svrsishodan i ne preporučujemo grupe veće od 20. Minimalan broj učesnika/ca zavisi od vrste treninga, ciljne grupe i konteksta u kome se radi, ali verujemo da ne bi smeo biti manji od 8–10 ljudi da bismo imali dovoljan nivo interakcije.

 

Pronalaženje potencijalnih učesnika/ca

Oko tri meseca pred održavanje treninga raspisujemo poziv. On se može naći na našoj internet stranici, a šaljemo ga i čitavom nizu udruženja, medija, škola i političkih stranaka, a veliki je i broj pojedinaca koji su se upisali na mailing listu za informacije o treningu. Priličan broj ljudi se prijavljuje po preporuci nekoga ko je već učestvovao na treningu. Stoga, nismo prinuđeni da radimo posebnu potragu za potencijalnim učesnicima/cama i po treningu primamo između 80 i 250 prijava.

Izuzetak čine treninzi za bivše borce, gde se ne raspisuje javni poziv za prijave, već se ljudi pozivaju direktno, nakon prethodnog susreta ili po preporuci. Tu kontinuirano radimo potragu za potencijalnim učesnicima posećujući različita udruženja boraca, predstavljajući naš celokupan rad s veteranima i motivišući ih da učestvuju na treningu.

 

Ko i kako bira učesnike/ce

Izbor učesnika/ca za treninge koje organizuje Centar za nenasilnu akciju radi trenerski tim koji će voditi trening. Trenerski tim je ujedno i u ulozi organizatora treninga.

Oko mesec dana pred trening sprovodi se odabir. Prvi kriterijum je motivacija navedena u prijavnom upitniku. Aplikacije sa procenjenom visokom motivacijom ulaze u uži izbor u kom se radi balansiranje grupe po kriterijumima navedenim na početku ovog potpoglavlja. Formira se i podugačka lista čekanja, na kojoj se nalaze sve prijave koje su prošle odabir. Jako je važno imati dugačku listu čekanja, jer se neretko dešava da usled različitih okolnosti ljudi odustaju od dolaska na trening. Iskustvo govori da bar nekoliko ljudi s liste čekanja ipak bude pozvano da učestvuje.

Procena motivacije nije lak posao. Neki ljudi su rečitiji i jasnije artikulišu svoja razmišljanja i vizije, drugima to teže ide, pa pošalju dosta šture aplikacije. Međutim, može se dogoditi da ovi prvi baš i ne žele da se aktiviraju u radu na izgradnji mira i da su za trening zainteresovani iz puke radoznalosti ili prilike da se negde otputuje. Isto tako može se dogoditi da neko ko je poslao šturu aplikaciju zapravo ima veoma visoku motivaciju da se posveti radu na izgradnji mira. (Nakon nekoliko odabira, možda steknete veštinu čitanja između redova. Neki od nas je nikada nisu stekli.)