Uvodni deo za Primeri radionica i vežbi

ur. Ivana Franović

U ovom poglavlju naći ćete opise i uputstva za preko 200 vežbi za radionice, kao i opise preko

80 igrica. Na samom početku, u potpoglavlju „Neke od metoda“ nalaze se detaljniji opisi metoda koje primenjujemo i većina njih će se pojavljivati više puta u ovom priručniku.

Narednih 20 potpoglavlja organizovano je po temama radionica:

 • Uvod i upoznavanje
 • Nenasilna komunikacija
 • Saradnja i timski rad
 • Percepcija
 • Liderstvo
 • Nasilje
 • Predrasude i diskriminacija
 • Identitet i različitosti
 • Razumevanje i analiza sukoba
 • Kreativna razrada sukoba
 • Uloga polova u društvu/rodna ravnopravnost
 • Suočavanje s prošlošću
 • Izgradnja mira
 • Pomirenje
 • Ophođenje sa strahom
 • Moć
 • Izgradnja poverenja
 • Nenasilje
 • Mirovni aktivizam i nenasilna akcija
 • Evaluacija

Ova potpoglavlja uglavnom sadrže kratak pregled ciljeva radionice na određenu temu, primer radionice, kao i dodatne primere vežbi.

Uz vežbe, u priručniku predstavljamo detaljan opis i prateće informacije: tip vežbe, prosečno vreme trajanja vežbe i potreban materijal za izvedbu vežbe.

Pod „tip vežbe“ smo stavljali one odrednice koje nam govore kako je neka vežba uređena i o kakvoj se dinamici radi, kao na primer: samostalan rad, rad u plenumu, rad u malim grupama, igra uloga, iskustvena vežba, itd.

Imajte u vidu da navedeno prosečno vreme trajanja vežbe nije sasvim precizno. Vežbe se uglavnom mogu izvesti u navedenom vremenskom okviru, ali potrebno vreme zavisi i od sastava grupe i koliko je grupa aktivna i pričljiva. Nekim grupama je potrebno nešto više vremena.

Veliki broj vežbi prate i napomene zasnovane na našem iskustvu sa tim vežbama. Vežbe su različite kompleksnosti. Najpreporučljivije je voditi one vežbe sa kojima imate bar iskustvo učešća u njima. Međutim, za neke od zahtevnijih vežbi bi ipak bilo važno da ih vodi neko ko dobro poznaje

vežbu iz trenerske uloge, ili ko generalno ima bogato trenersko iskustvo. Trudili smo se da te zahtevnije i kompleksnije vežbe označimo u napomenama.

Uz vežbe za koje su predviđeni posebni radni listovi ili drugi štampani materijal postoji elektronska verzija dokumenta, dostupna na naznačenom linku, spremna za štampanje na A4 formatu.

Na samom kraju poglavlja nalaze se primeri igrica za zagrevanje, razbuđivanje, poboljšanje radne atmosfere, kao i za bolje pamćenje imena, za podele u male grupe na zanimljiv način i one koje se rade kao uvod u teatar potlačenih.

Verovatno se podrazumeva, ali za svaki slučaj da napomenemo, ovaj priručnik nije knjiga recepata za isprobavanje i nikako ne bi smeo tako da se koristi. Trenerski rad je rad sa živim ljudima koji imaju dostojanstvo i osećanja, i najmanje što možemo da uradimo je da im pristupamo sa poštovanjem, ne ekperimentišući s njima.

U tekstu ovog poglavlja koristili smo uglavnom muški ili ženski rod podrazumevajući oba, a radi olakšanog čitanja.