Mirovni aktivizam i nenasilna akcija 2

Primer radionice 2

Igrica

 

Planiranje rada na izgradnji mira u lokalnoj sredini

Tip vežbe: Rad u malim grupama, predstavljanje i razgovor u plenumu

Trajanje: 2-3 radna bloka (360–540 min.)

Potreban materijal: Nekoliko primeraka radnog lista, veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Korak 1. Troje učesnika iz različitih sredina unapred (nekoliko dana ranije) dobiju zadatak da pripreme prezentaciju kojom bi druge bolje upoznali sa  situacijama  u  svojim  sredinama  (relevantnim  za rad na izgradnji mira). Ovom prilikom prezentuju pripremljeno, a ostali imaju prostor da postavljaju pitanja pojašnjenja.

Korak 2. Učesnici se opredeljuju za jednu od prethodno prezentovanih sredina. Tako se formiraju tri radne grupe (dobro bi bilo da je otprilike podjednak broj učesnika u svakoj grupi). Treba da zamisle da žive u toj sredini. Zadatak je da izaberu jedan konkretan problem relevantan za rad na izgradnji mira i da razrade pristup tom problemu. Svaka grupa dobije papir sa zadatkom i nizom pitanja koja im mogu olakšati rad:

„Vaš zadatak je da odredite problem na koji ćete da se fokusirate i da razradite pristup tom problemu.“

Radni list sa pomoćnim pitanjima:

  1. Kako se odlučujete za problem? (Zašto baš taj?)
  2. Koji su vam ciljevi?
  3. Definišite principe svog delovanja.
  4. Šta su vam jake/slabe strane? Koji kapaciteti vam nedostaju?
  5. Koje resurse koristite da biste bolje upoznali sredinu?
  6. S kim smatrate da je važno uspostaviti saradnju? Na koji način to činite? (Ko su vam potencijalni saveznici?)
  7. Kako želite da vas sredina doživljava? (Kakav imidž želite da imate?)
  8. Koji su mogući neželjeni efekti?
  9. Koje konkretne aktivnosti biste mogli da sprovedete? Zašto baš te?
  10. Tri pitanja koja su vam važna, a nema ih na ovom spisku.

Radni list, pogodan za štampanje na A4 formatu, možete preuzeti ovde.

Korak 3. Nakon završetka rada u grupama jedna po jedna grupa seda na vruće stolice, prezentuje šta su uradili, a ostali imaju prostor da postavljaju pitanja i daju kritiku.

Korak 4. Svi imaju priliku da razmisle i zapišu na samolepljivim papirima: „Šta vam je bila poteškoća u ovom zadatku? Koje dileme imate? Pitanja koja su vam ostala otvorena.“ Sledi kratak razgovor u plenumu.

Korak 5. Zidne novine: „Koje ste uvide dobili o radu u lokalnoj sredini?“ Izrada zidnih novina u plenumu.