Uloga polova u društvu / rodna ravnopravnost

Radionica na ovu temu je skoro neizbežna na Osnovnim treninzima Centra za nenasilnu akciju. Gde god da krenemo sudarimo se sa patrijarhatom, položajem žena u društvu, a i položajem seksualnih i drugih manjina i marginalizovanih grupa. Kada uspemo da unapredimo njihov položaj, tada ćemo kao društva napraviti veći korak ka trajnijem miru.

Neki od ciljeva radionice su širenje svesti o postojećoj diskriminaciji na osnovu rodnog identiteta i međusobnoj povezanosti diskriminacije žena i muškaraca, preispitivanje društveno predodređenih uloga, prepoznavanje svoje odgovornosti u održanju predodređenih uloga, osnaživanje za delovanje ka promeni itd.

Igrica

 

Tramvaj

Tip vežbe: Igra uloga

Trajanje: 30–45 min.

Potreban materijal: Pet stolica

Opis vežbe

Postaviti pet stolica jednu pored druge (kao sedišta u prevozu), tako da cela grupa može dobro da ih vidi. Druga i četvrta stolica su rezervisane za žene, a ostale tri za muškarce. Zamoliti trojicu muškaraca, dobrovoljaca, da zamisle da su u javnom prevozu, tramvaju, i da sednu na stolice (prvu, treću i petu) i zauzmu tipične muške poze. Potom zamoliti dve žene da se pridruže sceni, da sednu i zauzmu tipično ženske poze.

Zamoliti posmatrače da budu tihi i da zapisuju svoja zapažanja ako imaju potrebu. Ostaviti scenu da dovoljno dugo traje da akterima postane nelagodno i da započnu interakciju, pustiti da se ona pomalo razvije (2-3 minuta).

Zamoliti jednog od tri dobrovoljca da sedne nazad u plenum, a zatražiti još jednu dobrovoljku iz grupe. Akteri dobijaju zadatak da uđu u uloge suprotnog pola. Zamoliti ih da sednu na odgovarajuće stolice, tako da prvo žene zauzmu tipične muške poze, a potom muškarci ženske. Pustiti da scena traje par minuta da se razvije interakcija. Posmatrače zamoliti da prokomentarišu šta primećuju, te da sadašnju sliku uporede sa onom prethodnom. Pitati učesnike scene kako im je bilo u ulozi/ulogama.

Diskriminacija nad ženama i diskriminacija nad muškarcima

Tip vežbe: Rad u malim grupama, predstavljanje u plenumu

Trajanje: 65–75 min.

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

Opis vežbe

Učesnici se podele na 4 grupe: 2 u kojoj su samo muškarci i 2 u kojoj su samo žene. Jedna muška i jedna ženska grupa (svaka za sebe) na velikom papiru ispisuju primere diskriminacije žena u društvu kojih mogu da se sete; a druga ženska i druga muška grupa primere diskriminacije muškaraca kojih mogu da se sete (oko 15 min). Potom sledi prezentacija rada sve četiri grupe uz pitanja pojašnjenja.

Predložena pitanja za razgovor:

Kako vam ovo izgleda? Kako obično reagujete u situacijama kad ste diskriminisani? Ili kad prisustvujete diskriminaciji nekog drugog?

Napomena

U ovom slučaju može da bude od značaja koja grupa će prva prezentovati svoj rad. Često se dešava da žene vrlo ozbiljno pristupe zadatku, dok se iz obe muške grupe čuje kikot, posebno kod onih čija tema je diskriminacija nad muškarcima. Stoga početak sa ženskom grupom koja je obrađivala diskriminaciju nad ženama može biti produktivno, u smislu davanja ozbiljnog tona temi. Sledi prezentacija na istu temu koju je radila muška grupa. Potom prezentacija muške grupe na temu diskriminacije nad muškarcima, pa ženska grupa na istu temu.

Šta možemo da učinimo?

Tip vežbe: Rad u malim grupama, predstavljanje u plenumu

Trajanje: 70 min.

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

Opis vežbe

Rad u 4 mešovite grupe od po oko 5 učesnika. Zadatak je da porazgovaraju na temu šta mogu da urade da bi diskriminacije nad ženama i muškarcima bilo što manje i da zapišu glavne stavke, koje će kasnije predstaviti drugima. Vreme za rad je oko 20 minuta. Potom  slede  prezentacije  svake  grupe  uz  pitanja pojašnjenja. Nakon prezentacija sledi razgovor u plenumu.

Razgovor u plenumu

Predložena pitanja za razgovor:

Čija je to odgovornost? Ko time treba da se bavi?

Kakve veze ova tema ima sa izgradnjom mira?