Otvoreni prostor

 

Ovo je vežba koja omogućava da učesnici kreiraju sadržaj radionice. U toku prethodnog dana napomenuti učesnicima da razmišljaju o temi ili pitanju o kojima žele da razgovaraju, o načinu kako bi to tematizovali i da eventualno zapišu pomoćna pitanja. Takođe, napomenuti da ne moraju svi da se pojave sa idejom. Korisno je da ljudi unapred dobiju i informaciju o vremenskom okviru koji će imati, da se ne bi pojavili sa preambicioznim idejama koje ne mogu da se sprovedu za predviđeno vreme. Vreme ne bi trebalo da bude kraće od 60 minuta.

Na početku vežbe pozvati sve koji imaju ideju šta bi tematizovali da prvo kratko predstave šta bi se u njihovoj grupi radilo. Svaka tema ili njena prepoznatljiva ključna reč zapiše se na po jednom papiru. Papiri sa temama istaknu se na zid. Potom ispitati koliko je učesnika zainteresovano za koji temu, na papirima s temama zapisati broj, s tim što jedna osoba ne bi trebalo da se javi za više od

3–4 teme.

Oni koji su inicirali i predstavili ideje su „nosioci teme“ i nose odgovornost da organizuju razgovor na način na koji su zamislili (u facilitaciji i uopšte realizaciji mogu da im pomažu i drugi učesnici). Oni ne mogu da napuste grupu dok se razgovor ne završi ili vreme ne istekne. Ostali učesnici mogu da odluče da u radu jedne grupe učestvuju od početka do kraja, ili da, kad to požele, odu da vide šta se dešava u drugim grupama.

Ukoliko vreme dozvoljava da se rade dva uzastopna kruga, potrebno je najaviti da će biti dva kruga i da će oba trajati po 60 minuta. Prvi će početi čim se napravi raspored, a drugi nakon što se završi prvi i napravi kratka pauza. Razdvojiti teme tako da jedan skup tema bude realizovan u prvom krugu, drugi skup u drugom krugu. Najbolje je početi od toga da se dve teme za koje postoji najveće interesovanje odvoje vremenski. Kada se teme podele na prvi i drugi krug, pozvati učesnike da upišu imena na papir gde bi voleli da učestvuju. Kada se ljudi opredele za teme, proveriti da li bi bilo bolje nekim temama zameniti mesta (iz prvog u drugi krug i obrnuto). Teme za koje se niko ne prijavi nisu u obavezi da se realizuju i njihovi nosioci, ako žele, mogu da se priključe radu bilo koje druge grupe.

Korisno je imati odvojene prostorije ili jednu malo veću da bi grupe mogle nesmetano da rade.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Primer radionice:

nema rezultata