Spretna kofa *

 

Potrebna je jedna plastična kofa sa ručkom. Svi sede u krugu na podu dovoljno blizu jedni drugima i sa ispruženim nogama. Jednoj osobi okačiti kofu o stopalo. Zadatak je da kofa napravi čitav krug, tako što će je učesnici dodavati sledećoj osobi. Kofa uvek mora da bude bar na jednom stopalu i ne sme da padne na pod.

* Emma Feenstra and Nikki de Zwaan. Gender, Peace and Conflict Training Manual (Hague, CARE: 2015), str. 16.

 

Trajanje:

0-15min