Nenasilna komunikacija

Ciljevi radionice na temu Nenasilna komunikacija uglavnom su: identifikacija šta se ljudima u grupi dopada, a šta im smeta u komunikaciji sa drugima; izrada dogovora o radu, koji će postaviti okvir za međusobnu saradnju i komunikaciju; upoznavanje sa principima i tehnikama nenasilne komunikacije i započinjanje rada na razvoju i uvežbavanju veština nenasilne komunikacije.

Primer radionice

Igrica

Napomena:

Ovo je obično tek druga radionica u okviru treninga i najverovatnije ljudi još uvek nisu zapamtili imena jedni drugima, pa može da bude korisna neka od igrica za bolje pamćenje imena. Videti u odeljku Igrice.

Šta mi se (ne) dopada u komunikaciji sa drugima?

Opis vežbe

Na zidu ili postolju za flipchart postaviti veliki papir s pitanjem Šta mi se ne dopada u komunikaciji sa drugima? Učesnici spontanim redosledom daju svoje odgovore, a voditelj ih zapisuje na papir. Kad se odgovori iscrpe, ili nakon desetak minuta, preći na papir s pitanjem Šta mi se dopada u komunikaciji sa drugima? Na kraju pročitati zapisano.

Tip vežbe:
Zidne novine u plenumu

Trajanje:
15–20 min.

Potreban materijal:
Veliki papiri (flipchart), markeri

Napomena

Ova vežba je dobar uvod u temu i veoma je korisno raditi je neposredno pre Dogovora o radu.

Dogovor o radu

Opis vežbe

Učesnici daju svoje predloge šta bi mogle da budu tačke zajedničkog dogovora o radu. Neko iz trenerskog tima ove predloge zapisuje na vidnom mestu. Ako je pre Dogovora o radu urađena vežba Šta mi se (ne) dopada u komunikaciji sa drugima, učesnici se mogu pozvati da uvrste i elemente koje su neposredno pre toga čuli.

Tip vežbe:
Zidne novine u plenumu

Trajanje:
15–20 min.

Potreban materijal:
Veliki papiri (flipchart), markeri

Nakon što se predlog zapiše, oni koji ga nisu izneli mogu da kažu šta misle o predlogu. Ako postoje neslaganja s tim predlogom, osoba koja zapisuje označi taj zapis (na primer zvezdicom ili drugom bojom). Članovi trenerskog tima ravnopravno sa ostalim učesnicima učestvuju u ovoj vežbi dajući svoje predloge (kako se javlja za reč, kako rešiti pitanje mobilnih telefona, itd.) Neizbežna tačka dogovora je da je dogovor podložan promeni i da bilo ko može da inicira dodavanje novih ili brisanje neke od tačaka. Kada ne bude više predloga, treba pročitati koje su nesporne tačke dogovora. Treba pročitati i predloge koji nisu usvojeni od strane svih, jer treba imati u vidu šta je još predloženo i razloge zašto se neko usprotivio. Na taj način se uvodi i princip poštovanja potreba drugih i onda kada tu potrebu ostali ne dele.

Napomena

Dogovor o radu može da se radi i u okviru uvodne radionice. Kako god, on bi trebalo da je neizostavan deo svakog treninga. Iako se odvaja puno vremena za dogovor o radu, ovo vreme nije izgubljeno, jer se, osim očiglednog rada na temi komunikacije i saradnje, njime postiže osećaj zajedničkog vlasništva nad dogovorom o radu, uvode se osnovne postavke zajedničkog rada i stvara prostor da učesnici mogu da utiču na proces i preuzmu odgovornost za njega.

Kontrolisani dijalog*

Opis vežbe

Koristeći barometar sa polovima Slažem se i Ne slažem se, pronalaze se parovi koji imaju različita mišljenja i za svaki par po jedan posmatrač.

Tip vežbe:
Interaktivna, iskustvena vežba

Trajanje:
45–60 min.

* Inspirisano vežbom iz: Dieter Lünse et al. „Zivilcourage: Anleitung zum kreativen Umgang mit Konflikten und Gewalt“ u: Agenda Zeitlupe 9 (Hamburg: Arbeitsgemeinschaft freier Jugendverbände e.V, 1995), str. 96.

Metoda barometar: Odrede se dva pola u prostoriji, npr. jedan zid predstavlja maksimalno slaganje sa određenom izjavom, a suprotni zid maksimalno neslaganje sa izjavom. Kada voditeljica pročita izjavu, učesnici se postavljaju u barometar svojim telima, tako što će svako stati na mesto koje odražava slaganje ili neslaganje (mogu se zauzeti sve pozicije između dva ekstrema).

Predlozi izjava za barometar:

  • Svaki narod ima pravo na otcepljenje.
  • Srbi su počeli rat.
  • Da se narod pitao ne bi bilo rata.
  • Homoseksualcima bi trebalo dozvoliti usvajanje dece.
  • Cilj opravdava sredstvo.
  • Feminizam šteti porodici.

Nakon što se formiraju parovi i svakom paru dodeli posmatrač, učesnici dobiju zadatak da u roku od 10 minuta razmene mišljenje na temu iz barometra, koristeći kontrolisani dijalog. Kontrolisani dijalog funkcioniše tako što prvo osoba A iznese svoj stav, zatim osoba B ponovi stav osobe A parafraziranjem, sve dok osoba A ne potvrdi iskaz. Zatim osoba B iznese svoj stav, a osoba A ga parafrazira.

Posmatračima se daju upute da obrate pažnju na tok razgovora: da li je bilo prekidanja, upadanja u reč, kakav je bio govor tela, koliko je bilo slušanja, vrednovanja drugih, postavljanja pitanja za pojašnjenje, da li su obe osobe jednako vremena govorile, itd.

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:
Koliko vam je bilo teško držati se zadatih uputa? Kako vam je bilo slušati sagovornika, a ne prekidati ga? Dok je vaš sagovornik govorio, da li ste se trudili da ga što bolje razumete ili ste razmišljali o svojim argumentima? Koliko imate utisak da vas je sagovornik razumeo i saslušao? Da li ste oboje imali jednako vremena da govorite?
Šta su posmatrači primetili? Koliko je njima bilo teško da samo posmatraju i ne uključuju se u razgovor?

Druga verzija vežbe

Pojedinim učesnicima razgovora mogu se dati drugačije upute. Umesto upute da koriste kontrolisani dijalog, može imati jednu od sledećih:
Radi kako misliš. ͳ Pobedi u debati.
Ubedi sagovornika da je tvoje mišljenje ispravno.
U tom slučaju, u evaluaciji vežbe se može uporediti kako je tekao razgovor kod onih koji su koristili kontrolisani dijalog, a kako kod onih koji su imali posebne upute.

Zidne novine: Šta je nenasilna komunikacija?

Trajanje:10 min.

Teorijski sažetak: principi nenasilne komunikacije

Tip vežbe: Kratka prezentacija

Trajanje: 10–15 min.

Potreban materijal: Flipchart

Opis vežbe

Voditelj ukratko predstavi principe nenasilne komunikacije ili različite tehnike (JA govor, aktivno slušanje, otvorena pitanja). Preporučljivo je da se nakon prezentacije učesnicima podeli unapred pripremljen tekst. Primeri se nalaze na kraju potpoglavlja.