Razumevanje i analiza sukoba

Osnovni ciljevi radionice na temu razumevanja i analize sukoba su pravljenje jasne distinkcije između sukoba i nasilja, analiza svog ponašanja i ponašanja drugih u sukobu, poticaj na razumevanje sukoba kao šanse da se dođe do promene, pa sa tim u vezi i osnaživanje učesnika da otvaraju sukobe na konstruktivan način. Potciljevi su bolje razumevanje emocija koja se javljaju u sukobu, razumevanje faktora koji utiču na razradu sukoba, analiza uzroka sukoba, poticaj na ličnu promenu, itd.

Igrica

Život na ostrvu

Tip vežbe: Igra uloga

Trajanje: 70–90 min.

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Učesnici se podele u male grupe (od 5 do 7 osoba). Kaže im se da se nalaze na pustom ostrvu, svaka mala grupa na zasebnom, i da nema načina da ga napuste. Radi organizovanja zajedničkog života treba da se dogovore i uspostave zajednički sistem pravila. Imaju 10 minuta vremena da se dogovore o svojim pravilima, koja se potom prezentuju pred svima.

U sledećem koraku pozvati iz svake grupe po jednu osobu da volontira. Volontere izvesti izvan prostorije i pojasniti im se da će se vratiti na „ostrva“, ali različita od onih na kojima su bili. Zadatak im je da se na ostrvu ponašaju u potpunom neskladu sa pravilima življenja tog ostrva oko kojih se grupa dogovorila, te da pokušaju da promene pravila ili da ih bojkotuju.

Nakon 10 minuta boravka volontera na novim ostrvima vežba se završava i sledi evaluacija.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

Svaku grupu pitati: Šta se dogodilo? Potom reći kakvo uputstvo su dobili novi ostrvljani.

Kako su se oni koji su došli osećali u svojoj ulozi kršitelja pravila, a kako oni koji su bili tu, kada je došlo do nepoštovanja njihovog sistema?

Ko je bio u ulozi žrtve, a ko u ulozi nasilnika? Kakve veze ovo ima sa stvarnim životom?

 

Napomena

Ako u grupi ima ljudi koji vežbu znaju od ranije, može ih se pozvati da budu posmatrači, pa da doprinesu svojim dragocenim uvidima u evaluaciji.

 

Barometar na temu sukoba

Trajanje: 30 min.

Opis vežbe

 

Metoda barometar

Predložene izjave za barometar:

  • Svaki sukob je loš.
  • Sukob je isto što i nasilje.
  • U sukobu treba pokazivati osećanja. I žrtva ima odgovornost za sukob.
  • Odgovoran/na sam za sukobe u mom društvu.
  • Ako su interesi suprotstavljeni sukob se ne može rešiti. Moć određuje rešenje sukoba.

 

Zidne novine: Sukob nastaje zbog…

Trajanje: 5–10 min.

Zidne novine: Vrste ponašanja u sukobu

Trajanje: 5–10 min.

Predstavljanje modela ponašanja u sukobu

Tip vežbe: Kratka prezentacija

Trajanje: 10–15 min.

 

Razgovor u manjim grupama na temu ponašanja u sukobu

Tip vežbe: Rad u malim grupama

Trajanje: 25–30 min.

 

Opis vežbe

Podela na manje grupe, npr. četvoročlane. Teme za razgovor:

–     Šta mi najteže pada u sukobu?

–     Koje dileme imam?

–     U kojim situacijama ne znam kako da se postavim?

–     Šta mi pomaže?

 

Druge verzije vežbe

Teme za razgovor:

–     Ponašanje u komunikaciji sa drugima (unutar grupe, tokom treninga) koje mi je prijalo.

–     Ponašanje koje sam doživeo/la kao ono koje stvara plodno tlo za sukob.

–     Ponašanje koje ne doprinosi rešavanju sukoba.

 

Ili:

Svako se priseti jednog svog sukoba, koji je transformisan ili još uvek traje, pa zapiše:

–     opis sukoba,

–     svoja ponašanja u tom sukobu,

–     svoje osećaje u tom sukobu.

 

Sledi razmena u malim grupama, bez povratne informacije u plenumu.

 

Napomena

Ova druga verzija vežbe je od posebne koristi ukoliko su se u grupi razvili neki animoziteti ili tihi sukobi, kao prostor za refleksiju i poticaj za komunikaciju o poteškoćama.