Barometar – metoda

 

U zavisnosti od toga šta je tema, unapred pripremiti izjave. Odrede se dva pola u prostoriji, na primer jedan zid predstavlja jedan pol – maksimalno slaganje sa izjavom, a suprotni zid suprotan pol – maksimalno neslaganje sa izjavom. Takođe, može se na jednom kraju prostorije postaviti papir na kome piše Slažem se, a na drugom kraju papir sa Ne slažem se.

Postoji i čitav niz pozicija između ova dva pola. Voditelj pročita prvu izjavu, a učesnici stanu u barometar na mesto koje odražava njihovo mišljenje, tj. slaganje ili neslaganje sa izjavom. Potom nekoliko učesnika pojasni zašto su zauzeli tu poziciju. Pojašnjenja idu s jednog kraja barometra ka drugom, ali se smer kretanja (od Slažem se ka Ne slažem se i obrnuto) može menjati od izjave do izjave. Potom se prelazi na sledeću izjavu.

Važna uputa je da se ne osvrćemo na to šta su drugi rekli, već da pokušamo da artikulišemo svoje mišljenje, bez izražavanja slaganja ili neslaganja sa drugim osobama u barometru. Osoba koja vodi vežbu ne postavlja pitanja i ne ulazi u dijalog sa ostalima. Cilj korišćenja metode barometra nije traženje tačnog rešenja, već razmena mišljenja i uvid da naizgled bliske pozicije mogu imati sasvim različito utemeljenje, kao i da naizgled različiti stavovi mogu imati suštinski blisko utemeljenje, dok je pokušaj da se drugi razume ključan za utvrđivanje bliskosti i razlika.


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min, 15-60min

Napomena: 

Barometar se po pravilu ne moderira i ne postavljaju se dodatna pitanja onome ko govori. Ukoliko neko u barometru počne da izražava slaganje ili neslaganje sa nečim što je druga osoba rekla, to ipak treba zaustaviti i podsetiti na pravilo da se izražava samo vlastito mišljenje. U suprotnom se kreira potreba da se razvije diskusija, a to je u postavci barometra nemoguće izvesti tako da svi ljudi vide jedni druge (što je osnovna pozicija za komunikaciju).

Optimalan broj izjava u barometru je od tri do pet. Treba se truditi da barometar traje najviše do 30–40 minuta, jer se ljudi zamore stojeći i time opadne pažnja kojom se drugi slušaju. Moguće poteškoće: 

Primer radionice: