Uvod i upoznavanje

Ovo je prva radionica na treningu. Tada svi treba da imaju priliku da se kratko predstave. Zatim, potrebno je predstaviti program i način rada, dati osnovne informacije o treningu i ispitati očekivanja učesnika od treninga. Sledeći važan cilj ove radionice je početak izgradnje grupe i poverenja među pojedincima. Zato je veoma važno pažljivo pripremiti radionicu imajući u vidu osnovne informacije o učesnicima. Trenerski tim treba aktivno da učestvuje u vežbama, ravnopravno sa ostalim učesnicima. To može biti presudan temelj za izgradnju poverenja.

Dobrodošlica

 

Kratak krug predstavljanja

 

Predstavljanje programa i načina rada

 

Očekivanja od treninga

 

Opis vežbe

Podeliti raznobojne samolepljive papire. Dati nekoliko  minuta  da  učesnici  na  njima  zapišu  svoje odgovore na pitanja:

Šta očekujem od treninga?

Šta očekujem od sebe na treningu?

Šta očekujem od drugih na treningu?

Na zid ili pod postaviti 3 panoa (ili 3 velika papira). Jedna po jedna osoba priđe panoima, pročita svima šta je zapisala i zalepi svoje papire na odgovarajuće panoe.

Tip vežbe: Samostalan rad, predstavljanje u plenumu

Trajanje: 25 min.

Potreban materijal: Raznobojni samolepljivi papiri, veliki papiri (flipchart, hamer)

Napomena

Ako je moguće, ove panoe ostaviti u radnom prostoru da budu dostupni. Mogu da budu od posebne koristi pred kraj treninga, pre evaluacije, da se podsetimo sa kakvim smo očekivanjima ušli u trening i sagledamo šta se ostvarilo.

Druga verzija vežbe

Pitanja mogu biti i drugačije formulisana. Na primer:

Šta bih voleo/la da se dogodi na treningu?

Šta ne bih voleo/la da se dogodi na treningu?

Venovi dijagrami

Opis vežbe

Svi dobiju po list papira na kojima je nacrtano onoliko Venovih dijagrama (tri elipse koje se ukrštaju, vidi sliku) koliko ima učesnika. Jedan Venov dijagram je za jednu osobu, a na predviđenom mestu treba upisati njeno ime i u svakom od krugova tog dijagrama treba upisati po jednu određenu informaciju o njoj. Na primer:

Gde živiš?
U čemu uživaš?
Kada bi postala predsednik/ca države, šta bi prvo uradio/la?

Tip vežbe: Rad u parovima (koji se brzo menjaju)

Trajanje: 30 min.

Potreban materijal: Radni list sa Venovim dijagramima

Učesnici ustaju sa svojih mesta i imaju zadatak da priđu svakoj osobi u grupi i zapišu njihove odgovore na navedena pitanja.

Radni list sa Venovim dijagramima pogodnim za štampanje na A4 formatu možete preuzeti ovde.

Napomena

Ovom vežbom se može postići brže pamćenje imena. Dobra je za početak seminara/treninga jer omogućava da ljudi sa svima stupe u (prvi) kontakt. Zgodno je i to što ljudi mogu da se kreću po prostoriji jer to znatno utiče na stvaranje opuštenije atmosfere. Naravno, ispunjeni papiri s dijagramima ostaju učesnicima (neretko im oni služe kao podsetnik, kada pokušavaju da se sete nečijeg imena).

Mi često ne formulišemo treće pitanje, već damo učesnicima zadatak da smisle pitanje koje će postaviti svima. Ova varijanta vežbe je zabavnija, jer pitanja umeju da budu vrlo raznolika, pa i duhovita (npr. od „Da li voliš svog predsednika?“ do „Ispričaj mi jedan vic“). Treba imati u vidu da trajanje vežbe može i da eskalira ukoliko ljudima bude jako zabavno, pa je korisno ograničiti vreme ukoliko ga nemate dovoljno.

Pauza

Moj put dovde

Opis vežbe

Svako za sebe na papiru nacrta jednu strelicu koja ilustruje tok života, „moj put dovde“, i na njoj obeleži tačke koje su mu bile važne u životu. Vreme za crtanje je do 5 minuta. Zatim, u plenumu, jedna po jedna osoba predstavlja svoju „strelicu“, ne po utvrđenom redu, već kad se ko oseti spremnim.

Tip vežbe: Samostalan rad, predstavljanje u plenumu

Trajanje: 90 min.

Potreban materijal: Papiri i olovke

 

Napomena

Veoma je bitno da se ova vežba izvodi u tišini, bez šaputanja i dobacivanja u grupi, i spoljašnjih zvukova koji ometaju. Potrebno je da postoje uslovi da se puna pažnja posveti osobi koja govori. Vežba potiče izgradnju poverenja u grupi, mada pojedincima može da bude previše zahtevna za sam početak treninga. Važno je da i trenerski tim učestvuje u  vežbi i da se na taj način uključe u proces međusobnog upoznavanja. Najbolje je da neko iz trenerskog tima prvi predstavi svoju putanju i time dâ primer ostalima. Vežba pruža mogućnost dubljeg upoznavanja u grupi i potiče empatiju i međusobno slušanje i uvažavanje. Često se dešava da izvođenje vežbe vremenski eskalira, što je vrlo naporno za prvi dan treninga, posebno ako ljudi nisu navikli da pažljivo slušaju dvadesetak drugih osoba (što je uglavnom slučaj) jer to jeste vrlo zahtevno i ljudi se nakon nekog vremena umore. Zbog toga je od izuzetne važnosti da vežba bude vešto vođena, sa osećajem i za ljude i njihove priče (da ih se ne prekida, već eventualno uputi diskretan znak da je isteklo predviđeno vreme), ali i za vreme i čitavu dinamiku radionice. U uvodu vežbe naglasiti koji vremenski ram je predviđen po osobi, a koliko se vremena ukupno ima na raspolaganju, te i napomenuti na koji (diskretan) način će voditeljica upozoravati na istek vremena.