Model odlučivanja

 

Opis vežbe

Podela u dve grupe. U obe grupe 1–2 osobe imaju ulogu posmatrača procesa odlučivanja (dobrovoljci).
Grupe imaju zadatak da donesu odluku o određenom pitanju. Najbolje je izabrati neko konkretno otvoreno pitanje koje se pojavilo u toku treninga ili nešto što ih se tiče, na primer da donesu odluku na kojoj temi bi voleli da rade sutra pre podne, ili da odluče šta će da rade za slobodan dan.

Jedna grupa samo dobije instrukciju da imaju 30 minuta da donesu odluku.

Druga grupa dobije model kako da struktuira proces:
(1) 1 min: određivanje facilitatora diskusije i osobe koja će paziti na vreme;
(2) 7 min: izražavanje viđenja svih članova grupe ponaosob;
(3) 4 min: sakupljanje predloga za rešenje;
(4) 2 min: „blic“ ispitivanje stavova u vezi sa predloženim rešenjima;
(5) 14 min: diskusija o predloženim rešenjima;
(6) 1 min: finalna provera da li je nađeno rešenje svima prihvatljivo.

 

Evaluacija

U plenumu obe grupe predstavljaju svoj rezultat i ispituje se zadovoljstvo rezultatom i procesom
odlučivanja. Nakon toga posmatrači iznose svoja zapažanja. Na kraju na zidnim novinama zapisati šta
olakšava i poboljšava proces odlučivanja.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Saradnja i timski rad

Primer radionice:

nema rezultata