Tri događaja koja su uticala na moj angažman

 

Na velikom panou su na vremenskoj crti predstavljena tri perioda – pre rata; vreme rata; posle rata. Svako treba da za sebe zapiše na samolepljivim papirima po jedan događaj iz svakog od ta tri perioda koji su uticali na njegov/njen sadašnji angažman na izgradnji  mira.  Zatim, jedna  po  jedna  osoba  ustaje, zalepi svoje papire na odgovarajuće mesto na vremenskoj crti i kratko pojasni šta je zapisala.

Potreban materijal:

Veliki papiri, flomasteri ili markeri


Napomena: 

Vežba je primerena grupama u kojima bar jedan deo ljudi ima iskustvo mirovnog/društvenog angažmana. Može da se koristi za upoznavanje, ali i u okviru radionica na teme Izgradnja mira ili Mirovni aktivizam i nenasilna akcija, ako je potrebno staviti fokus na osveštavanje i razmenu šta nas je navelo na mirovni rad. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Uvod i upoznavanje

Primer radionice:

nema rezultata