Kriterijumi za aktiviste/kinje (Ostrvo „Dub“)

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Korak 1. Podela u tri grupe. Zadatak je da učesnici odrede koje kriterijume treba da zadovoljavaju i koje kvalitete treba da imaju ljudi koji se bave izgradnjom mira i da ih zapišu na veliki papir. Potom slede kratke prezentacije u plenumu.

Korak 2. Zatim iz jedne grupe izađe jedan (A), iz druge grupe dvoje (B, B) i iz treće grupe troje (C, C, C) dobrovoljca. U treću grupu, iz koje je otišlo troje, dolaze tri nove osobe (A, B i B) sa specijalnim zadatkom da pokušaju da promene nešto od kriterijuma. U prvu grupu, iz koje je otišla jedna osoba, umesto nje dolazi jedna osoba (C) sa istim zadatkom. U drugu grupu dolaze dve osobe (C, C) od kojih je jedna protiv, a druga za zapisane kriterijume.

 

Evaluacija

Šta se dogodilo? (fokus na proces, o sadržaju u vežbi Očekivanja od mirovnih aktivistkinja i aktivista)

 

 


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena: 

Ova vežba je zgodna kada je potrebno poraditi na timskom radu i sukobu, a pritom tematizovati rad na izgradnji mira.

Redosled evaluacije grupa po grupa omogućava fokusiraniji rad. U evaluaciji uglavnom krećemo od grupe u koju je došla jedna nova osoba. Prvo se članovi te grupe pitaju da ispričaju svima šta se dogodilo, a potom nova osoba ima prostor da kaže šta se dogodilo i kako joj je bilo. Tom prilikom je se zamoli i da kaže šta je bila njena uloga, odnosno koji je specijalan zadatak dobila. Važno pitanje svakako jeste koliko je kriterijuma uspela da izmeni. Po evaluaciji te grupe, može se preći na evaluaciju grupe u koju je došlo čak tri nove osobe. Postoji li razlika u dinamikama između prve i ove grupe? Zašto je to tako? Na kraju evaluirati grupu u koju su došle dve nove osobe, ali sa različitim zadacima. Jesu li ih drugi članovi grupe različito doživeli i tretirali? Zašto? Ukoliko to već nije podcrtano tokom evaluacije, na kraju napraviti osvrt na paralele sa svakodnevnim životom. Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata