Šta naša društva poriču?

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Učesnici se podele u grupe na osnovu nacionalne pripadnosti. Imaju zadatak da porazgovaraju i pripreme prezentaciju na temu Šta naše društvo poriče (u vezi sa suočavanjem s prošlošću)? Prezentacije potkrepiti konkretnim  primerima. Rad u grupama traje oko 25 minuta. Potom grupa po grupa predstavlja svoje zaključke, uz eventualna pitanja pojašnjenja.


Napomena: 

Kratak teorijski input o poricanju može da bude koristan pre ove vežbe, kako bi se učesnici podstakli da razmišljaju i o onim manje očiglednim poricanjima. Na primer, Cohenove vrste poricanja u odnosu na to šta se poriče.*

* Stanley Cohen. Stanje poricanja: Znati za zlodela i patnje (Beograd: Samizdat B92, 2003), str. 30–33. Cohen – pored bukvalnog poricanja, onog kada tvrdimo da se nešto nije dogodilo – definiše još dve vrste. Jedna je poricanje tumačenja, kada prihvatamo činjenice, ali im dodeljujemo drugo značenje. Druga je poricanje implikacija, kada prihvatamo činjenice šta se dogodilo, prihvatamo i tumačenje toga što se dogodilo, ali odbijamo da to ima ikakve veze sa nama. Moguće poteškoće: 

Primer radionice: