Kreativna razrada sukoba – Teatar potlačenih

Temu kreativna razrada sukoba obrađujemo pomoću teatra potlačenih, tačnije pomoću metoda forum teatar i teatar statua. Osnovni cilj radionice na ovu temu je osnaživanje konstruktivne i kreativne razradu i isprobavanje naučenih tehnika i principa.

Forum teatar i teatar statua zahtevaju dosta vremena, tako da se neretko rade čitav radni dan (u prepodnevnoj i popodnevnoj radionici). Ovde ćemo dati primere dve radionice gde je u svakoj korišćena jedna od ovih metoda. Pre početka rada na scenama važno je odvojiti vreme za adekvatnu pripremu učesnika i uraditi čitav niz pripremnih vežbi koje bude čula i kreativnost kod učesnika i podižu nivo koncentracije. Primere ovih vežbi možete naći  ovde: Uvodne vežbe za teatar potlačenih

Teatar potlačenih je igra dijaloga, igramo se i učimo zajedno. Sve igre moraju da imaju svoje uređenje, skup jasnih pravila koje treba poštovati. Istovremeno igre žude za kreativnošću i slobodom. Teatar potlačenih je sinteza nemogućeg: uređenja i slobode. Bez uređenja nema društvenog života, a bez slobode nema života.

Uređenje naše igre je vera da možemo ponovo da uspostavimo pravo svih da žive dostojanstveno. Verujemo da smo svi više toga i puno bolji nego što mislimo da jesmo. Verujemo u solidarnost.

Mi verujemo u mir, ne u pasivnost.“

Augusto Boal

Primer radionice: Forum teatar

Niz uvodnih vežbi za teatar potlačenih

Vozač

Vođenje dlanom

Vođenje po zvuku

Magični predmet

Nadovezivanje statua

Trajanje: 35 min.

 

Priprema scena

Trajanje: 60 min.

Podela na tri grupe. (Može se iskoristiti neka od maštovitih podela, videti u odeljku „Maštovite podele na male grupe ili parove“ na str. 253.)

Zadatak svake grupe je da pripremi scenu koja prikazuje strukturno nasilje i koja će služiti za dalju razradu. Preporuka je da se prvo sakupe ideje za scenu, da se porazgovara o njima i tek onda da se donese odluka koju će ideju realizovati.

Napomena

Idealan broj učesnika po grupi za pripremu scene je od pet do sedam. Važno je da su grupe prostorno odvojene, kako bi nesmetano mogle da razvijaju i isprobavaju scenu. Po jedna osoba iz trenerskog tima prati svaku od grupa i pomaže u pripremi scena pitanjima i savetima, ali izbor teme je na učesnicima.

 

Prikaz, analiza i izmene scena

Trajanje: 180–225 min. (60–75 min. po sceni)

Korak  1.  Prikaz  jedne  od  pripremljenih  scena.

Korak 2. Učesnici iz publike govore šta su videli i gde primećuju strukturno nasilje, koje od uloga su izvor strukturnog nasilja.

Korak 3. Izvođači pojasne šta su hteli da prikažu, svako pojasni svoju ulogu i kako su se osećali u toj ulozi.

Korak 4. Publici se upućuje poziv da razmisle o mogućoj promeni koja bi doprinela smanjenju nasilja i da probaju da zamene neku od uloga – da umesto jednog od izvođača uđu u scenu. Ne zamenjivati one uloge koje su izvor strukturnog nasilja.

Korak 5. Ponovni prikaz scene. Jedna osoba iz publike ulazi u scenu umesto jednog od izvođača i pokušava da izmeni scenu. Ostali izvođači reaguju na promenu i igraju u skladu s njom.

Korak 6. Pitanje upućeno svima na sceni: „Kako ste se osećali? Šta se dogodilo?“ (Početi od osobe u ulozi koja je najviše pogođena promenom, odnosno na koju promena najviše utiče.)

Korak 7. Pitanje upućeno publici: „Šta ste primetili?“ Korak 8. Sledeća promena. Ponavljaju se koraci od 5 do 7.

 

Uraditi nekoliko promena. Na kraju pozvati na veliki aplauz za sve koji su učestvovali u sceni. Pre izvođenja sledeće scene obavezno napraviti pauzu.

 

Napomena

Vođenje teatra statua zahteva pripremljenost i visoku koncentraciju, kao i veštu i brzu improvizaciju. Treba imati u vidu da jedan deo ljudi može vrlo emotivno da doživi ovu vežbu.

Ponekad je pojedinim učesnicima teško da izađu iz uloge, pa nije zgoreg na kraju vežbe napraviti izlaz iz uloga. Najjednostavniji izlaz je da svako kaže svoje ime, odakle je, koji je danas datum i gde se nalazi: „Ja sam Lamija Cerić iz … Danas je… Nalazim se u Ulcinju, na treningu iz izgradnje mira.“

 

Igrica

 

Evaluacija dana

 

Primer radionice: Teatar statua

Glavna razlika između forum teatra i teatra statua je u tome što teatar statua podrazumeva kreiranje statua od ljudskih tela (znači, nepokretne prikaze bez zvuka), dok forum teatar podrazumeva kreiranje scena (koje su obeležene i pokretom i govorom). Potom, razlika je i u tome što je za forum teatar potrebno više vremena, te je on zahtevniji poduhvat. Međutim, teatar statua može da bude teži polazni zadatak, jer je učesnicima potrebno više kreativnosti i nadahnuća da bi kreirali statuu (bez pokreta i govora) na zadatu temu.

Kao temu za oba ova oblika teatra potlačenih uglavnom postavljamo strukturno nasilje.

Što se potrebnog vremena tiče, za pripremu statue optimalno je 45–60 minuta, a isto toliko je potrebno i za prikaz, analizu i izmene svake od statua.

Ovde navodimo primer teatra statua na temu „Žrtva, nasilnik i posmatrač“, koji ređe koristimo.

Niz uvodnih vežbi za teatar potlačenih

Trajanje: 20 min

Opise vežbi pogledati ovde.

Žrtva, nasilnik, posmatrač

Tip vežbe: Rad u malim grupama

Trajanje: 25 min.

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

Podela  na  tri  grupe.  (Može  se  iskoristiti  neka od maštovitih podela, videti u odeljku „Maštovite podele na male grupe ili parove“ na str. 253.) Svaka grupa dobije po jednu od ovih tema: nasilnik, žrtva i posmatrač. Grupe imaju zadatak da analiziraju ove uloge i da pripreme zidne novine dotičući se sledećih pitanja:

  • Kako izgleda nasilnik /žrtva/posmatrač? (svaka grupa samo o ulozi koju su dobili kao temu)
  • Koje osobine oni imaju?
  • Koja osećanja bude u meni?
  • Koje su jake strane ove uloge?

 

Priprema statua

Trajanje: 30–45 min.

Učesnici ostaju u istim grupama u kojima su pripremili zidne novine. Zadatak svake grupe je da pripremi statuu na temu žrtva, nasilnik ili posmatrač (na istu temu koju su prethodno analizirali).

Prikaz, analiza i izmene statua

Trajanje: 225 min.

Korak  1.  Prikaz  statue  na  temu  nasilnik.  Ostali učesnici su publika.

Korak 2. Učesnici iz publike odgovaraju na pitanje: „Šta ste videli?“

Korak 3. Izvođači pojasne šta su hteli da prikažu i odgovaraju na pitanje: „Kako vam je bilo u toj ulozi?“

Korak 4. Izvođači prezentuju zidne novine koje su pripremili u prvom delu radionice. (Za korake od 1 do 4 potrebno je oko 40 min.)

Korak 5. Zatim se prelazi na sledeću statuu, prvo onu na temu žrtve, a potom posmatrača i koraci od 2 do 4 se ponavljaju.

Korak 6. Kada su sve statue predstavljene i analizirane sledi rad na mogućim promenama. Ponovo se prikaže statua na temu nasilnik.

Korak 7. Poziv upućen publici da razmisle o mogućoj promeni koja bi doprinela smanjenju nasilja i da probaju da zamene neku od uloga. (Ne zamenjivati one uloge koje su izvor nasilja.) Ostali izvođači reaguju na promenu i formiraju statuu u skladu sa promenom i svojom reakcijom.

Korak 8. Pitanje upućeno svima na sceni: „Kako ste se osećali? Šta se dogodilo?“ (Početi od osobe u ulozi koja je najviše pogođena promenom, odnosno na koju promena najviše utiče.)

Korak 9. Pitanje upućeno publici: „Šta ste primetili?“

Korak 10. Ako ima ideja, uraditi nekoliko promena. Za svaku promenu ponavljaju se koraci 8 i 9. Korak 11. Aplauz svima koji su učestvovali u prvobitnoj statui i njenim izmenama. Pre izvođenja

sledeće statue obavezno napraviti pauzu.

Korak 12. Prelazak na izmene drugih statua, prvo one na temu žrtve, potom posmatrača. Za svaku statuu proći korake od 7 do 11.

 

Napomena

Ova vežba može da izazove snažne emocije. Važno je da učesnici dobiju priliku da izađu iz preuzetih uloga. Na samom kraju može da pomogne neka vežba ili igrica za izgradnju poverenja ili čak neka relaksirajuća igrica. Obavezno proveriti sa učesnicima da li su raspoloženi za igricu.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju:

Kako vam je bilo? Koja nova pitanja su vam se otvorila? Šta ste dobili od ove vežbe?