Jedan – dva – tri

 

Korak 1. Učesnici se podele u parove. Broje zajedno: naizmenično do 3, pa potom ponovo kreću od jedan. (A: „Jedan“, B: „Dva“, A: „Tri“, B: „Jedan“, A: „Dva“…) To traje oko 1 min.

Korak 2. Svaki par odredi neki pokret koji će koristiti. Nakon toga nastavljaju da broje, međutim umesto izgovaranja broja dva treba da naprave pokret koji su odredili – oko 1 min.

Korak 3. Svaki par treba da odredi jedan zvuk koji će koristiti. To može da bude onomatopeja, neki uzvik, ili šta god parovi odaberu. Nakon toga opet broje: i dalje umesto izgovaranja broja dva treba da naprave svoj pokret, ali sada umesto izgovaranja broja tri treba da koriste zvuk.

Korak 4. Zatim umesto izgovaranja broja dva treba da naprave dogovoreni pokret, umesto izgovaranja broja tri dogovoreni uzvik, a umesto izgovaranja broja jedan: dogovoreni pokret i uzvik – istovremeno.


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

Kreativna razrada sukoba – Teatar potlačenih